PLANOVI RADA

Federalne uprave policije
prema Uredbi o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija