NAŠ TIM

Direktor Federalne uprave policije

no-image-icon-11

Trenutnu funkciju Direktora obavlja zamjenik direktora Ensad Korman.

Zamjenik direktora Federalne uprave policije

Korman Ensad je rođen 1971. godine u Sokocu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je i stekao zvanje pravnika. Na istom fakultetu je završio i specijalistički postdiplomski studij i stekao zvanje specijaliste krivičnog prava i postdiplomski studij te stekao zvanje magistra pravnih nauka.

Do imenovanja na mjesto zamjenika direktora obavljao je više funkcija u Federalnoj upravi policije:

 • zamjenik direktora,
 • šef Kabineta direktora,
 • načelnik Sektora uniformisane policije,
 • komandant Jedinice za zaštitu ličnosti i objekata,
 • načelnik Odjeljenja za podršku i intervencije,
 • pomoćnik načelnika Odjeljenja za podršku i intervencije,
 • pomoćnik načelnika Odjeljenja za zaštitu diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Kabinet direktora Federalne uprave policije

U Kabinetu direktora vrše se poslovi koji se odnose na planiranje, organizaciju i izvršavanje poslova i zadataka koji su u funkciji obavljanja poslova Federalne uprave policije, poslove planiranja, izradu i praćenje implementacije planova, prikupljanje, analizu i izradu informacija, planova, programa i izvještaja o radu, administrativno-tehničke poslove za potrebe direktora i zamjenika direktora u vršenju njihovih dužnosti, te drugi poslovi iz djelokroga Kabineta direktora.

Federalna istražna služba kriminalističke policije

Neposredno provodi najsloženije kriminalističke obrade na području Federacije Bosne i Hercegovine, te sukladno nadležnostima Federalnog MUP-a, organizira i ostvaruje saradnju o pitanjima sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela. Borbu protiv organiziranog i međukantonalnog kriminala, terorizma, korupcije i pranja novca, kompjuterskog kriminala i trgovine narkoticima, kroz svoj rad realiziraju istražitelji za terorizam, finansijske istrage, imovinske delikte, cyber kriminal, droge, krvne delikte, trgovinu ljudima i seksualne delikte, privredni kriminal, kao i operativci, kriminalistički i operativni tehničari i analitičari.

1. Odjeljenje za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije
1.1. Odsjek za borbu protiv kompjuterskog kriminala
2. Odjeljenje za borbu protiv međukantonalnog kriminala
3. Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba droga
4. Odjeljenje za borbu protiv terorizma
5. Odsjek za analitiku

Sektor za podršku

Neposredno i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Federalne uprave policije, kao i drugim policijskim agencijama za provođenje zakona preduzima operativno-taktičke i tehničke mjere radi pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih djela, pronalaženja predmeta, motornih vozila i dokumenata; na zahtjev agencija za provođenje zakona raspisuje, objavljuje i obustavlja potrage, objave i raspise o traganju. Obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada Sektora za podršku.

1. Odsjek za saradnju sa Interpolom,Europolom i potrage
2. Centar za istraživanje ratnih zločina
3. Odsjek za kriminalističku tehniku
4. Odsjek za rad s informantima i prikrivene istražitelje
5. Odsjek za operativni nadzor i tehniku
5.1. Tim za operativnu tehniku
5.2. Tim za direktni operativni nadzor
6. Odsjek za prikupljanje krim-obavještajnih podataka i analitiku
6.1. Tim za analitiku
7. Odsjek za informatiku
8. Odjeljenje za kontradiverzionu i tehničku zaštitu
8.1.Odsjek za kontradiverzionu i tehničku zaštitu
8.2. Odsjek  za kontrolu proizvodnje eksplozivnih materija

Terenski ured Sarajevo

Neposredno u saradnji sa MUP-ovima kantona, obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije BiH na području Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

1. Detašman Sarajevo za područje Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona 
2. Detašman Travnik za područje Srednjebosanskog kantona
2.1. Grupa za operativno dežurstvo
3. Detašman Zenica za područje Zeničko-dobojskog kantona
3.1. Grupa za operativno dežurstvo

Terenski ured Mostar

Neposredno, u saradnji sa KMUP-ovima navedenih kantona, obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona.

1. Detašman Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačkog kantona 
1.2. Grupa za operativno dežurstvo
2. Detašman Livno za područje Kantona 10 Livno
2.1. Grupa za operativno dežurstvo
3. Detašman Bihać za područje Unsko-sanskog kantona
3.1. Grupa za operativno dežurstvo

Terenski ured Tuzla

Neposredno i u saradnji sa KMUP-ovima ovih kantona, obavlja poslove sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, na području Tuzlanskog i Posavskog kantona.

1. Grupa za operativno dežurstvo

Sektor uniformisane policije

Pripadnici ovog Sektora obavljaju poslove fizičke, operativne i tehničke zaštite objekata i ličnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sarađuju s drugim agencijama u organizaciji i planiranju pojačanih mjera sigurnosti za zaštitu ličnosti prilikom njihovog boravka na području FBiH, te analiziraju i utvrđuju matricu sigurnosnog rizika za ličnosti koje štite. Također, pružaju podršku drugim organizacionim jedinicama u izvršavanju operativnih akcija, hapšenju, pretresima i zadržavanju osoba i vrše poslove stalnog operativnog dežurstva na nivou Federalne uprave policije.

1. Odsjek  za  planiranje,  koordinaciju, obuku, analizu, procjenu prijetnji i saobraćaj 
2. Odjeljenje za operativno dežurstvo Uprave policije
3. Odjeljenje za operativne poslove i podršku
3.1. Operativna jedinica za podršku i  intervencije
3.2. Grupa za zadržavanje
3.3. Grupa za KDZ osiguranje
4. Odsjek za komunikacije i kriptozaštitu
5. Odjeljenje za zaštitu ličnosti
5.1. Operativna jedinica za zaštitu ličnosti po mjestu stanovanja
5.2. Operativna jedinica za pratnju u kretanju i neposrednu zaštitu ličnosti i stanih delegacija
6. Odjeljenje za zaštitu objekata
6.1. Operativna jedinica za zaštitu objekata sa sjedištem u Sarajevu
6.2. Operativna jedinica za zaštitu objekata sa sjedištem u Mostaru

Specijalna policijska jedinica

Specijalna policijska jedinica je namijenjena za izvršenje složenih i visokorizičnih poslova sigurnosti, prije svega za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i hapšenje posebno opasnih kriminalaca i kriminalnih grupa koje svojom djelatnošću predstavljaju veliku opasnost po život ili prijete razaranjem materijalnih dobara s teškim posljedicama. Pripadnici Specijalne policijske jedinice su obučeni i opremljeni da u kompliciranim i ekstremnim situacijama obavljaju najsloženije policijske poslove – antisnajperske zaštite, potrage, praćenja, blokade, zasjede, pretrese, privođenje opasnih i odbjeglih osoba. Ova je Jedinica spremna odgovoriti i na izazove poput suzbijanja nereda i pobuna u kazneno-popravnim ustanovama. Nerijetko, pripadnici ove Jedinice pružaju pomoć u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama i nesrećama, te drugim kriznim situacijama.

1. Komanda Specijalne policijske jedinice 
2.Antiteroristički tim „ALFA“

 • Antiteroristička grupa „ALFA 10“
 • Antiteroristička grupa „ALFA 20“
 • Antiteroristička grupa „ALFA 30“

3. Antiteroristički tim „BETA“

  • Antiteroristička grupa „BETA 10“;
  • Antiteroristička grupa „BETA 20“;
  • Antiteroristička grupa „BETA 30“

4. Operativni tim podrške „GAMA“

  • Grupa snajperista „GAMA 10“
  • Grupa probijača i tehničke podrške „GAMA 20“
  • Grupa vodiča službenih pasa „GAMA 30“
  • Grupa za upravljanje specijalnim vozilima policije „GAMA 40“

5. Specijalistički tim „DELTA“

  • Grupa ronilaca „DELTA 10“
  • Grupa alpinista „DELTA 20“
  • Grupa padobranaca „DELTA 30“

6. Jedinica za osiguranje baze „OMEGA“

  • Smjena za osiguranje baze „OMEGA 10“
  • Smjena za osiguranje baze „OMEGA 20“
  • Smjena za osiguranje baze „OMEGA 30“

7. Helikopterska grupa

Jedinica za profesionalne standarde

Jedinica za profesionalne standarde istražuje slučajeve pritužbi na nepropisno ponašanje uposlenika Federalne uprave policije. Jednakost, nepristrasnost i transparentnost u procesu provođenja istraga garant je jačanja povjerenja između građana i Federalne uprave policije. Jedinica za profesionalne standarde, također, vrši nadzor nad zaštitom tajnih podataka u Upravi.

1. Odsjek za interne istrage

2. Odsjek za inspekcije i tajne podatake

Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja

Djelatnici Centra vrše uviđaje izvršenih krivičnih djela, prikupljaju dokazni materijal i dokumentiraju tragove krivičnih djela, te vrše laboratorijska vještačenja i ispitivanja. Centar vrši kriminalistička vještačenja dokumenta, rukopisa, fono-foto i video tehnike, kompjuterskih sistema, mobilnih telefonskih uređaja i pratećih sistema, hemijsko-toksikoloških vještačenja, bioloških vještačenja i analize DNA, balističkih i mehanoskopskih vještačenja, daktiloskopskih vještačenja i identifikacije. Također obavlja multimedijalno dokumentiranje i provodi potrebna ispitivanja radi kontrole vode, hrane i pića u akcijama osiguranja određenih ličnosti. Centar prati nova naučna i tehnička dostignuća u policijskoj praksi i preduzima mjere za usvajanje i uvođenje u rad kriminalističko tehničke službe, te predlaže standarde i procedure u oblasti svoga rada.

1. Odsjek za dokumente, rukopise, fono-foto i video tehniku, mobilnu i kompjutersku tehnologiju 
2. Odsjek za hemijsko-toskikološka i fizikalna ispitivanja, istraživanja i vještačenja
3 Odsjek za DNA istraživanja i vještačenja
4. Odsjek za kontaktna vještačenja, determinaciju humanih, biljnih i animalnih uzoraka
5. Odsjek za balistička i mehanoskopska vještačenja
6.  Odsjek za daktiloskopsku identifikaciju i vještačenja
7. Odsjek za znanstveno istraživanje, standardizaciju i razvoj forenzike

Sektor za administraciju

Izrađuje programe, informacije, izvještaje i ostvaruje potrebnu saradnju u vezi s poslovima iz nadležnosti Sektora, prati i proučava uticaj Zakona na rad Uprave policije, daje stručna objašnjenja s ciljem jedinstvenog provođenja i primjene propisa, prati i analizira usklađenost propisa koje primjenjuje Uprava, prati i analizira stanje kadrova, uspostavlja i vodi propisane evidencije, prati propise iz oblasti radnih odnosa, prati poslove Pisarnice u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

1. Odsjek za pravne i kadrovske poslove 
2. Pisarnica

Sektor za materijalno-finansijske poslove

Pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Uprave policije; vrši nabavku opreme; priprema prijedlog potrebnih sredstava za rad Uprave policije i prijedlog finansijskih planova; obavlja računovodstveno-finansijske poslove; priprema analize i informacije o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava; vrši investiciono-tehničko održavanje objekata; obavlja štampanje i umnožavanje materijala; sarađuje s drugim institucijama u vezi vršenja poslova iz domena rada Sektora, obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

1. Odsjek za materijalno opremanje i investicione poslove 
2. Odsjek za finanijsko-knjigovodstvene poslove
3. Odsjek za održavanje i usluge

Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju obavlja sljedeće poslove: izrada strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačne interne revizije, izrada nacrta i konačnog revizijskog izvještaja, prati poduzete korektivne aktivnosti, sarađuje sa uredom za reviziju, vrši procjenu izloženosti faktorima rizika, ispituje kompletnost računovodstvene dokumentacije, provjerava i utvrđuje vjerodostojnost, svrsishodnost i zakonitost finansijskih transakcija, vrši procjenu i ocjenu usklađenosti poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: