ZAKONI

Zakon o unutrašnjim poslovima federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 81/14)

Zakon o policijskim službenicima federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 27/05)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 70/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 44/11)

Zakon o dopunama Zakona o policijskim službenicima federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 13/18)

Zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 29/03)

Zakona o izmjeni zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 39/04)

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 54/04)

Zakona o izmjeni zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 67/05)

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 8/06)

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 4/12)

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 99/15)

Zakona o namještenicima u organima državne službe u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 49/05)

Zakona o plaćama i naknadama policijskih slžbenika federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 45/10)

Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti federacije bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 45/10)

Zakon o zaštiti na radu ("SL. NOVINE FBIH" br: 79/20)

Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br: 45/02)

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br: 32/01)

Zakon o izmjena i dopunma Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br: 48/11)

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: