O NAMA

Općenito o nama

U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH čl.3 st. 1 („SI. novine FBiH” broj 81/14, u daljem tekstu: (Zakon o unutrašnjim poslovima), unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva su:
1) sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma,međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa čl. od 25. do 29. ovog zakona;
4) sticanje i prestanak državljanstva Federacije.

Vizija

Federalna uprava policije je policijski organ koji poslove iz svoje Ustavom i Zakonom utvrđene nadležnosti obavlja zakonito, profesionalno i stručno, poštujući ljudska prava i slobode, uz primjenu evropskih standarda i etičkog  kodeksa, garantujući sigurnost i
jednakopravnost svih građana u Federaciji BiH. Federalna uprava policije sa stručnim znanjem i kvalitetom uspješno se suočava sa
sigurnosnim izazovima i osigurava visok stepen sigurnosti u društvu te nastoji stvoriti takve uslove gdje će se građani osjećati slobodni, sigurni, zaštićeni i zbrinuti od svih oblika nasilja.

Strateški cilj 1
Stvaranje sigurnog okruženja i održavanje stanja javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini

U cilju ostvarenja ovog strateškog cilja, Federalna uprava policije poduzima operativne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i održava stanje javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini jer je takvo stanje sigurnosti od posebnog značaja za građane općenito i predstavlja pretpostavku uspješnog razvoja društva.

Strateški cilj 2
Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta Federalne uprave policije

Institucionalni razvoj i poboljšanje kapaciteta je ključni faktor za učinkovito obavljanje osnovnih poslova i zadataka policijskog organa, a programi djelovanja koji su obuhvaćeni ovim strateškim ciljem podrazumijevaju kontinuirana ulaganja u kadrovsko jačanje Federalne uprave policije i jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta.

Strateški cilj 3
Stvaranje pretpostavki za unapređenje sigurnosnog sistema na prostoru BiH i njegovu integraciju u jedinstveni evropski sigurnosni prostor

Sigurnosni sistem na prostoru BiH karakterizira kompleksna struktura policijskih i pravosudnih organa te asimetrična podjela nadležnosti u državi. S tim u vezi, neophodno je osigurati mehanizme suradnje između policijskih organa i agencija, te tužilaštava u BiH. Ovaj cilj zahtjeva i kvalitetnu IT infrastrukturu kako bi se omogućila brza i sigurna razmjena i provjera operativnih podataka koja nije ograničena na teritorij matične države već se javlja nužnost međunarodne policijske suradnje koja je temeljni uvjet uspješnog rada policija svih država.

NADLEŽNOSTI FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

Član 14 Zakona o unutarnjim poslovima odredio je da je u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ustrojena Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije (uz primjenu posebnih ovlasti propisanih zakonom) iz nadležnosti Ministarstva te da je Uprava policije u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti finansijski i operativno neovisna te obavlja sljedeće:
1) neposredno poduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih učinilaca;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i neposredno osigurave određene osobe i zgrade Federacije u skladu sa propisom iz člana 5 ovog zakona i, u vezi sa tim, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njeno popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne,federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) sarađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi sa obradom krivičnih predmeta;
7) obavlja i druge poslove i zadatke policije koje joj, u skladu sa zakonom, povjere sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;

8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu u skladu sa propisom iz člana 17. ovog zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
11) predlaže i prati provedbu planova o izgradnji i korištenju informacionog sistema;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u vezi sa radom policije;
14) organizira jedinstveni sistem obavještavanja potrebnog za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih kurseva za policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i naučnih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje budžetskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih budžetskih sredstava;
18) organizira saradnju s odgovarajućim organima policije drugih država o pitanjima iz  nadležnosti Uprave policije posredstvom Federalnog ministarstva.

MISIJA

Federalna uprava policije brine o sigurnosti građana na način da sprječava, otkriva i istražuje kriminalitet a sve u cilju zaštite i spašavanja života, ličnog integriteta i imovine kako bi stanje javne sigurnosti i pripravnosti bilo na najvišoj mogućoj razini.

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: