ADR CERTIFIKATI

Šta je ADR?

ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Danerons Goods by Road) Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju. Svaki vozač koji prevozi opasne materije treba posjedovati ispravu za prevoz opasnih materija koja se službeno naziva ADR certifikat o osposobljenosti vozača.

ADR certifikat važi 5 (pet) godina od dana polaganja ispita.

Ko vrši osposobljavanje vozača?

Stručno osposobljavanje vozača opasnih materija vrše ustanove ovlaštene od strane FMUP-a – Federalne uprave policije i to:

Zavod za zaštitu na radu d.o.o Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 34, 71000 Sarajevo;
Insitut “Kemal Kapetanović”, Zavod za zaštitu i ekologiju Zenica, Travnička cesta broj 7, 72000 Zenica;
Promet Mid d.o.o. Kiseljak, Zenički put broj 7, 71250 Kiseljak;
Inzio d.o.o. Tuzla, Ulica Bosne Srebrene broj 127, 75000 Tuzla;
Rudarski institut d.d. Tuzla, Ulica Rudarska broj 72, 75000 Tuzla;
Institut za sigurnost i okoliš d.d. Tuzla, Ulica Stupine B”, M.M. Dizdara bb, 75000 Tuzla;
Vita Plus, PU Centar za obrazovanje odraslih Cazin, Ulica Mala Lisa bb, 77220 Cazin.

Šta je potrebno za izdavanje ADR certifikata?

Zahtjev za izdavanje ADR certifikata (obrazac Zahtjeva možete preuzeti OVDJE);

Potvrda o položenom stručnom ispitu za prevoz opasnih materija;

Uplatnica na novčani iznos od 40,00 KM (način na koji je potrebno popuniti uplatnicu možete pogledati OVDJE) ;

Federalna upravna taksa u novčanom iznosu od 5 KM;

Kompletirana dokumentacija se predaje na adresu Federalna uprava policije, ulica Mehmeda Spahe broj 7, Sarajevo.

Po kompletiranju dokumentacije, podnosilac zahtjeva dolazi u službene prostorije Federalne uprave policije radi izdavanja ADR certifikata.

Dodatne informacije putem telefona:
+387 33 280 020  lok. 4138

Specimen ADR potvrde/certifikata

ADR-FBiH-specimen

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: