PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u federaciji bosne i hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 96/19)

Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu
Federacije Bosne i Hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 22/03)

Uredba o činovima i oznakama činova u
federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - federalnom ministarstvu unutarnjih poslova ("SL. NOVINE FBIH" br: 67/02)

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima
Federacije Bosne i Hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 95/15)

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima
Federacije Bosne i Hercegovine ("SL. NOVINE FBIH" br: 66/19)

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: