PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br: 32/01)

Zakon o izmjena i dopunma Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br: 48/11)

Građani koji su oštećeni prekršajem ili su žrtve izvršenja krivičnog djela, očevici ili svjedoci događaja kojim se ugrožava tuđa, lična bezbjednost ili imovina, da je poziv na broj „122“ besplatan i predstavlja broj za brzu koordinaciju i pravovremenu intervenciju policije.

+387 33 28 00 20

Pozovi i prijavi krivično djelo

Svaki građanin ima pravo i obavezu prijaviti izvršenje krivičnog djela ukoliko ima saznanja o istom....

+387 33 280 020

kabinet@fup.gov.ba

Adresa: