Nezavisni odbor Parlamenta FBIH posjetio Terenski ured Sarajevo za područje Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona

Nezavisni odbor Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je dana 25.06.2021. godine u okviru održavanja 36. sjednice ovog parlamentarnog tijela, posjetio detašmanske jedinice Federalne uprave policije, i to: Detašman Sarajevo, Detašman Travnik i Detašman Zenica, u cilju objektivnog i kvalitetnog praćenja rada Zamjenika direktora Federalne uprave policije, odnosno aktivnosti, planova i rezultata rada navedenih organizacionih jedinica.

Terenski ured Sarajevo predstavljen je od strane zamjenika direktora Federalne uprave policije, Ensada Kormana i načelnika ovog Ureda, Enesa Zeljkovića u pogledu nadležnosti djelovanja ove organizacione jedinice, uspješnim rezultatima rada iste, zatim raspolaganja materijalno-tehničkim sredstvima, kadrovskim potencijalima, kao i gorućom problematikom koja je vezana za smještajne kapacitete ovih isturenih organizacionih jedinica.

Naime, Zamjenik direktora je istakao osnovni problem koji se veže za detašmanske jedinice Zenica i Travnik, a to je činjenica da isti borave u iznajmljenim objektima, za koje Federalna uprava policije izdvaja značajna finansijska sredstva na mjesečnom nivou, dok Detašman Sarajevo je smješten u Domu policije, koji je neuslovan i neadekvatan za potrebe ovog Detašmana, međutim kako isti nije u vlasništvu Federalne uprave policije, nije se u mogućnosti izvršiti renoviranje i preadaptacija istog.

Generalni inspektor Korman je upoznao članove Nezavisnog odbora da se u prethodnom periodu obraćao nadležnim za rješavanje ovog gorućeg problema, te se nada da će u skorije vrijeme biti riješen navedeni problem, koji uveliko otežava rad policijskih službenika.

Tokom navedene posjete rukovodioci Detašmana Sarajevo, Travnik i Zenica, ukratko su upoznali prisutne članove ovog parlamentarnog tijela o svojim najznačajnijim rezultatima rada, posebno iz segmenta stavljanja u promet opojnih droga, organizovanog kriminala, kao i činjenice da je podnešen veliki broj krivičnih prijava iz domena koruptivnih krivičnih djela, ali su istakli izuzetnu saradnju sa nadležnim tužilaštvima, bez kojih dokumentovanje ovakvih krivičnih djela i privođenju pravdi njihovih počinioca, ne bi bilo moguće.

Na kraju navedenih sastanaka, članovi Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, primili su k znanju prezentovanje svega iznesenog, i istakli svoju punu podršku radu Zamjenika direktora Federalne uprave policije na čelu ove sigurnosne agencije u Federaciji Bosne i Hercegovine.