Sastanak sa predstavnicima Njemačke razvojne saradnje (GIZ)

Danas je, zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensad Korman u posjetu primio delegaciju Njemačke razvojne saradnje, na čelu sa regionalnim koordinatorom za Zapadni Balkan, gđica Marina Kovachich.

Tokom sastanka Zamjenik direktora FUP-a upoznao je prisutne sa nadležnostima rada Federalne uprave policije, a potom je ukratko iznio najznačajnije aktivnosti u prevenciji i borbi protiv teškog i prekograničkog organizovanog kriminala i povezanih slučajeva korupcije sa prekograničnim implikacijama, zatim učinkovitom djelovanju u borbi protiv krivičnih djela povezanih za ilegalnim finansijskim tokovima, pranja novca i finansiranja terorizma. Između ostalog spomenuta je aktuelna sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, te međunarodna policijska saradnja u borbi protiv težih oblika kriminala.

Poseban osvrt na sastanku je dat kada je u pitanju finansiranje terorističkih aktivnosti, te pozitivno pravne propise koji regulišu navedenu oblast. Razgovarano je o aktivnostima koje se sprovode na temelju Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma 2015.-2020. koja je usvojena na XIV. sjednici Vijeća ministara BiH dana 8.7.2015. godine. Vezano za navedeno a u skladu sa navedenom strategijom od strane ove Uprave, je 11.08.2015. godine donesen Akcioni Plan Federalne uprave policije za borbu protiv terorizma koji je također u skladu sa konceptom Evropske unije, a što se posebno ističe kroz međunarodnu policijsku saradnju sa zemljama iz regiona te Evropske unije kao i sa INTERPOL-om i EUROPOL-om.

Nadalje, Zamjenik direktora FUP-a je istakao podršku koju je imala Federalna uprava policije kroz određene donacije koje Vlada Savezne Republike Njemačke osigurala u cilju jačanja policijskih kapaciteta na području obuke i pomoći u opremi koja se koristi za efikasnu borbu protiv kriminala sa akcentom na terorizam, organizirani kriminal, cyber kriminal i druge kriminogene pojave.

U konačnici dogovoren način budućeg djelovanja i međusobne saradnje između Federalne uprave policije i Njemačke razvojne saradnje (GIZ), koja je od izuzetnog značaja za buduće djelovanje.